Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - H Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση | International Organization for Migration

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - H Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ ιδρύθηκε το 1951 και συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους.

Με 173 κράτη-μέλη, 8 επιπλέον χώρες που κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, έτσι, ώστε να ωφελούνται τόσο οι μετανάστες όσο και οι κοινωνίες υποδοχής , στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, στην έρευνα για πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της μετανάστευσης, καθώς και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων. Αυτά επιτυγχάνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κυρίως με την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες. Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο ΔΟΜ εντάχθηκε και επισήμως στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, όντας πλέον η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση.

Το Καταστατικό του ΔΟΜ αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Ο ΔΟΜ εργάζεται σε τέσσερις ευρείς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης:

  • Μετανάστευση και ανάπτυξη
  • Διευκόλυνση της μετανάστευσης
  • Ρύθμιση της μετανάστευσης
  • Εξαναγκασμένη μετανάστευση

Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που αφορούν σε αυτούς τους τομείς, περιλαμβάνουν την προώθηση του διεθνούς δικαίου της μετανάστευσης, την πολιτική συζήτηση και καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, τη μεταναστευτική υγεία, καθώς και τη διάσταση του φύλου στη μετανάστευση.