Λειτουργία Έξι Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα | International Organization for Migration

Λειτουργία Έξι Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα

Χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία έξι Δομών Φιλοξενίας από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με στόχο την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε ασυνόδευτους ανήλικους.  Εκτός από τη στέγαση, οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους είναι οι εξής: κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, εκμάθηση Ελληνικών και ενισχυτική διδασκαλία, διοργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, δημιουργική απασχόληση και επαγγελματικός προσανατολισμός. Η δυναμικότητα των Δομών ανέρχεται σε 131 κλίνες/θέσεις το ανώτερο.

Περιοχές δράσης: Οι περιοχές υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αττική (4 Δομές: Κυψέλη Ι, Κυψέλη ΙΙ, Ίλιον, Χαλάνδρι), η Θεσσαλονίκη (1 Δομή) και η Πάτρα (1 Δομή). 

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Μαΐου 2021