Παροχή Υποστήριξης στο ‘Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη’ | International Organization for Migration

Παροχή Υποστήριξης στο ‘Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη’

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), σταθερά προσανατολισμένος στην υποστήριξη των ελληνικών αρχών - εθνικών και τοπικών - για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό στη χώρα, χαιρετίζει τη δημιουργία του ‘Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη’ ως μια πρωτοβουλία ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη διάδοση καλών πρακτικών, που προωθούν την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική κοινωνία και ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

O Δ.Ο.Μ. στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Durable Solutions’ και σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τους δήμους - μέλη του Δικτύου Πόλεων, θα προσφέρει στους συμμετέχοντες δήμους τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την ανάπτυξη μηχανισμών και δεξιοτήτων. Έτσι, θα υποστηριχθεί η εργασία τους στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό ενεργειών με μακροπρόθεσμο όφελος τόσο για τους ίδιους τους μετανάστες και πρόσφυγες όσο και για τις κοινωνίες υποδοχής.

 

Η ενίσχυση αυτή είναι πολυεπίπεδη και κυρίως συνίσταται από:

  • Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης του Δικτύου Πόλεων για τη διευκόλυνση της διαμόρφωσης μηχανισμών και εργαλείων συντονισμού και της ανάπτυξης τοπικών στρατηγικών ένταξης,
  • Οργάνωση/παροχή εκπαιδευτικών δράσεων και εξειδικευμένης συμβουλευτικής προς το προσωπικό των δημοτικών φορέων,
  • Διοργάνωση συναντήσεων συντονιστικού χαρακτήρα,
  • Δημιουργία διαδημοτικής ψηφιακής πλατφόρμας επικοινωνίας και διασύνδεσης,
  • Διευκόλυνση των μελών του Δικτύου Πόλεων ως προς την προώθηση θεσμικών αλλαγών και τη συμμετοχή σε διεθνή fora.

Διάρκεια: Αρχική διάρκεια υποστήριξης 12 μήνες

Το Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη

Το ‘Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη’ είναι ένα δίκτυο δήμων, που συνεργάζονται με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018 στη βάση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, στο οποίο σήμερα έχουν προσχωρήσει συνολικά 13 δήμοι. Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στους τομείς της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της ενδυνάμωσης υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, της ανάπτυξης πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, της συμμετοχής σε προτάσεις χρηματοδότησης και της υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων από κοινού.

Μέχρι σήμερα στο ‘Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη’ συμμετέχουν 13 δήμοι της χώρας: Αθηναίων, Αγίου Δημητρίου (Αττικής), Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννιτών, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων,  Νέας Φιλαδέλφειας / Νέας Χαλκηδόνας (Αττικής), Πειραιώς, Τήλου, Τρικκαίων και Τρίπολης.

Ενημερωτικό Δελτίο - Φεβρουάριος 2021

Ενημερωτικό Δελτίο - Ιούλιος 2020

16 καλές και υποσχόμενες πρακτικές στο πλαίσιο δημοτικών πρωτοβουλιών