Στον κόσμο | International Organization for Migration

Στον κόσμο

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1951 και ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 1952 ως Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Μετανάστευση στην Ευρώπη. Ο καταστατικός του χάρτης εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1953 και τέθηκε σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου 1954. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στον καταστατικό χάρτη τέθηκαν σε ισχύ από τις 14 Νοεμβρίου του 1989 και ο Οργανισμός μετονομάστηκε σε Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ο Οργανισμός διαθέτει πλήρη νομική προσωπικότητα και έχει την έδρα του στη Γενεύη. Σήμερα διαθέτει 172 κράτη μέλη.