Helios (HELlenic IntegratiOn System) | International Organization for Migration

Helios (HELlenic IntegratiOn System)

Χρηματοδότηση: ΔΟΜ

 

Περιγραφή:

Το HELIOS (HELlenic IntegratiOn System) είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην εξέταση των δυνατοτήτων εφαρμογής πολιτικών αποκεντρωμένης ένταξης αλλοδαπών. Οικοδομώντας σε επίσκεψη έρευνας που οργάνωσε ο ΔΟΜ στην Ιταλία κατά τον Ιούλιο του 2017, το πρόγραμμα θα επωφεληθεί από μέτρα που υλοποιούνται ήδη από άλλους φορείς, όπως η εκπαίδευση, η χρηματική βοήθεια, η στέγαση, και θα τις συνδυάσει με νέες υποστηρικτικές δράσεις σχετικά με την επαγγελματική ζωή, τους κοινωνικούς δεσμούς και την κοινωνική συμμετοχή. Με το σύνολο των υπηρεσιών ουσιαστικά θα υλοποιηθεί μια ολιστική δέσμη μέτρων για την ένταξη προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

 

Αναλυτικά:

Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι ο κατεξοχήν φορέας χάραξης πολιτικής και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο συνεργασιών σε θέματα που αφορούν τη μετανάστευση.  Οι Δήμοι Λεβαδέων και Θηβαίων φιλοξενούν Πολίτες Τρίτων Χωρών σε διαμερίσματα (Λιβαδειά) και σε Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας (Θήβα) και έχουν αναγνωριστεί ως οι πιο ευνοϊκοί συνεργάτες για το Πιλοτικό Πρόγραμμα HELIOS, ιδιαίτερα καθώς η ένταξη είναι μια αποκεντρωμένη διαδικασία. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση και συμμετέχει ενεργά σε ενταξιακά προγράμματα ανά τον κόσμο. Ως πιλοτικό με ερευνητική διάσταση πρόγραμμα, οι δράσεις του αφορούν άμεσα τον πληθυσμό-δείγμα, δηλαδή μια μικρή ομάδα προσφύγων, περίπου 80 στη Λειβαδιά και 40 στη Θήβα, καθώς και τους δύο Δήμους υλοποίησης του προγράμματος. Ωστόσο, καθώς η στόχευσή του είναι να αποτελέσει ένα αποκεντρωμένο μοντέλο ένταξης αλλοδαπών, που θα μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της Επικράτειας, έμμεσα αφορά το σύνολο των μεταναστών και προσφύγων στη χώρα, τις τοπικές Αρχές που θα θελήσουν να το αντιγράψουν, αλλά και τις αρμόδιες κεντρικές Αρχές που ενδεχομένως θα το προτείνουν ως μοντέλο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής αναλαμβάνει τον συντονισμό των ήδη παρεχόμενων δράσεων. Ο ΔΟΜ θα ενισχύσει με ειδικευμένο προσωπικό και διερμηνείς τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Θηβαίων και Λειβαδέων με στόχο την παροχή συμβουλευτικής για την ένταξη στην αγορά εργασίας, για την κοινωνική συμμετοχή, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με απώτερο στόχο την επιτυχή ένταξη στην τοπική κοινωνία. Οι Δήμοι θα συμβάλλουν με τις αρμόδιες κοινωνικές τους υπηρεσίες, όπως κατά περίπτωση απαιτείται. Η αρχική διάρκεια του προγράμματος έχει οριστεί σε έξι μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα έξι μήνες, εφόσον κριθεί απαραίτητη η παράτασή του και εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική συνέχεια. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ότι δεν πρέπει να διαμένουν παιδιά κάτω από ανεπαρκείς συνθήκες προστασίας και ότι τα ασυνόδευτα ανήλικα θα πρέπει να απολαμβάνουν εξειδικευμένης φροντίδας, ο ΔΟΜ στοχεύει στην παροχή επείγουσας βοήθειας και διασφάλισης της ευημερίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα μέσω ασφαλών καταλυμάτων και εξασφάλισης των ειδικών αναγκών τους.
Μέσω προγράμματος, ο ΔΟΜ εξασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες που βρίσκονται στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε ασυνόδευτα ανήλικα που κατοικούν σε ελλιπείς εγκαταστάσεις και χρειάζονται εξειδικευμένη φροντίδα.
Ο ΔΟΜ ενισχύει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στέγασης και προστασίας για τα ασυνόδευτα ανήλικα στα νησιά, όπου παρατηρούνται σήμερα τεράστια κενά. Συγκεκριμένα, στη Λέσβο δημιουργήθηκαν 88 επιπλέον νέες θέσεις, ενώ οι υπάρχουσες θέσεις στη Λέσβο (80) και στη Χίο (90) διατηρήθηκαν και ενισχύθηκαν με νέο εξοπλισμό για βελτίωση της διαμονής τους. Επιπλέον, υποστηρίζοντας τη λειτουργία δύο δομών φιλοξενίας του ΕΕΣ, ο ΔΟΜ υποστηρίζει τη λειτουργία τους και συμβάλλει στο να αποτρέψει την απώλεια 60 θέσεων στην ηπειρωτική χώρα.
Τέλος, με την παροχή υπηρεσιών και άμεσης βοήθειας για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων, ο ΔΟΜ υποστηρίζει τις εθνικές αρχές και ενισχύει τους υφιστάμενους μηχανισμούς για την μετακίνηση των ασυνόδευτων ανήλικων από ακατάλληλες εγκαταστάσεις καθώς και τη μεταφορά τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, προετοιμάζοντας το έδαφος για μετάβαση στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού.

 

Περιοχές δράσης: Λιβαδειά, Θήβα