Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δελτίο Τύπου | International Organization for Migration

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δελτίο Τύπου

Αθήνα 11/05/2017

 

 

 

Το πρόγραμμα της Μετεγκατάστασης υιοθετήθηκε  από το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  το Σεπτέμβριο του  2015, στο πλαίσιο της κοινής  ευθύνης των  κρατών μελών για την αντιμετώπιση της προσφυγικής  κρίσης.  

Ειδικότερα το Πρόγραμμα, ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα αλληλεγγύης, προβλέπει την επείγουσα μεταφορά και μετεγκατάσταση, ατόμων, που προφανώς χρήζουν της προστασίας  της Ευρώπης ως πρόσφυγες,  από την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη κατ’ αναλογία του πληθυσμού τους, του ΑΕΠ, των ποσοστών ανεργίας και του αριθμού των  υποβληθέντων  το έδαφός τους αιτημάτων ασύλου. 

Τα επικαιροποιημένα στοιχεία παρουσιάζονται στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Υπηρεσίας Ασύλου και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

Ο ρόλος της  Υπηρεσίας  Ασύλου

Η  Υπηρεσία Ασύλου ως αρμόδια Ελληνική Αρχή Υλοποίησης του προγράμματος κλήθηκε να εφαρμόσει για πρώτη  φορά, και το οποίο απαίτησε  την  εξεύρεση πόρων, επιπλέον προσωπικού, εγκαταστάσεων και υποδομών, δημιουργία νέων τυποποιημένων  διαδικασιών, ειδική  εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού και  δόμηση συνεργασιών με διεθνείς  και ευρωπαϊκούς  οργανισμούς.

 Η Υπηρεσία Ασύλου είναι αρμόδια για την καταγραφή των αιτούντων, την αποστολή των αιτημάτων προς τα άλλα Κράτη-Μέλη και, την επίδοση των σχετικών αποφάσεων στους αιτούντες. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία διεξάγονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας σε κάθε περίπτωση.

Η  Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με το EASO ανέπτυξε ένα νέο ηλεκτρονικό  εργαλείο το οποίο λαμβάνει υπόψη τυχόν οικογενειακούς  δεσμούς , γλωσσικές  δεξιότητες, πολιτισμικούς δεσμούς , ευαλωτότητες, με στόχο να διασφαλιστεί  μια διαφανής και κατά το δυνατόν δίκαιη διαδικασία προσδιορισμού του κράτους μετεγκατάστασης για κάθε ένα αιτούντα  που συμμετέχει στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα  παρέχει εγγυήσεις ομαλής μελλοντικής ενσωμάτωσης.

 

Σε συνεργασία με τους λοιπούς επιχειρησιακούς εταίρους (ΕΑSO, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) ανέπτυξε εργαλεία διερεύνησης του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού με έμφαση στους ασυνόδευτους ανήλικους προσαρμοσμένα στις ανάγκες  του προγράμματος μετεγκατάστασης.

 

Είκοσι μήνες  μετά την πρώτη μετεγκατάσταση 30  αιτούντων διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, συνολικά 27.104 πρόσωπα τα οποία έχουν υποστεί δίωξη στη χώρα καταγωγής τους, στην συντριπτική τους πλειοψηφία Σύροι και Ιρακινοί αιτούντες  άσυλο  έχουν  ενταχθεί  από την Υπηρεσία  Ασύλου στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

Εκ του συνόλου των 18.382 προσώπων που έχουν μετεγκατασταθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη οι   12.496  έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και οι 5.413 από την Ιταλία, ενώ  14.135 ακόμα  πρόσωπα  που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης μπορούν να  μετεγκατασταθούν  από την Ελλάδα  στους  πέντε μήνες  που απομένουν μέχρι τη λήξη του στις  26 Σεπτεμβρίου του 2017 .

Ο στόχος αυτός  είναι απόλυτα εφικτός, δεδομένου ότι έχουν διαμορφωθεί από την πλευρά της  Ελλάδας όλες οι αναγκαίες επιχειρησιακές συνθήκες  και δομικές  λύσεις για την καλή λειτουργία του  προγράμματος μετεγκατάστασης.

Παρατηρείται ανοδική τάση των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα αιτούντων άσυλο που αναχωρούν από την Ελλάδα ήδη από τους πρώτους μήνες εφαρμογής του προγράμματος μετεγκατάστασης με ιδιαίτερη έμφαση από τον Δεκέμβριο του 2016 ως σήμερα.

Ως τις 30 Απριλίου 2017, οι Σύριοι αποτελούν την πλειονότητα των επωφελούμενων που μετεγκαταστάθηκαν (10.296), ενώ ακολουθούν επωφελούμενοι από το Ιράκ (1.718) και από την Ερυθραία (134). Από το σύνολο των 12.496 επωφελούμενων 6.971 είναι άντρες και 5.525 είναι γυναίκες.

 

Ο ρόλος του ΔΟΜ

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών-μελών της ΕΕ και συνεργαζόμενων κρατών όπως και άλλων εταίρων.

Κατόπιν ένταξης στο πρόγραμμα, οι επωφελούμενοι ακολουθούν σειρά ιατρικών εξετάσεων από εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ με στόχο ένα ασφαλές ταξίδι. Ο ΔΟΜ, με στόχο να συνδράμει τους επωφελούμενους στα πρώτα στάδια της ενσωμάτωσής τους στις κοινότητες που τους υποδέχονται, διεξάγει συνεδρίες πολιτισμικού προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, στο πλαίσιο των οποίων παρέχονται γενικές πληροφορίες για τη χώρα προορισμού και συγκεκριμένες πληροφορίες για ζητήματα που άπτονται του άμεσου ενδιαφέροντος των επωφελούμενων (π.χ. η διαμονή τους, η διαδικασία αίτησης ασύλου στη χώρα που θα τους υποδεχθεί, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους, οι παροχές που θα λάβουν στο πλαίσιο της ένταξής τους στην κοινότητα). 

Λίγα 24ωρα πριν την αναχώρησή τους, οι επωφελούμενοι λαμβάνουν λεπτομερή ενημέρωση και οδηγίες για τα πρακτικά ζητήματα του ταξιδιού τους (άφιξη στο αεροδρόμιο, βάρος αποσκευών, επιβίβαση στο αεροπλάνο κ.α.), ενώ πραγματοποιείται κι ένας σύντομος τελευταίος ιατρικός έλεγχος που θα τους επιτρέψει ή όχι να ταξιδέψουν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές του ΔΟΜ βρίσκονται δίπλα στους δικαιούχους του Προγράμματος ώστε όλες οι παραπάνω διαδικασίες να εξελίσσονται ομαλά και με επιτυχία.

Κομβικής  σημασίας  για την  υλοποίηση  του προγράμματος  είναι ο ρόλος  της  Ευρωπαϊκής  Υπηρεσίας  Ασύλου  και της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους  πρόσφυγες. 

 

Ο ρόλος της  Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO) η οποία στηρίζει το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, προσωπικό που διενεργεί καταγραφές  και προσωπικό που στελεχώνει το γραφείο ποιοτικού ελέγχου, με έδρα το ΑΚΑ Μετεγκατάστασης στην Αθήνα. Διαθέτει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας (hot-line) με διερμηνείς και εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να ενημερώνουν αιτούντες σε ζητήματα που άπτονται στο αίτημα τους για διεθνή προστασία και τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Στηρίζει με συνέδρια, υλικό και εκπαιδεύσεις το προσωπικό της Υπηρεσίας.

 

Ο ρόλος της  Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, είναι ο υπεύθυνος φορέας για το πρόγραμμα της στέγασης των επωφελούμενων του προγράμματος της μετεγκατάστασης, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων, οργάνωση και διαχείριση των μεταφορών των αιτούντων σχετικά με τις διαδικασίες της μετεγκατάστασης.

 

 

Δελτίο Τύπου

 

 


2017-05-11 00:00:00