Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κορυφαίος διακυβερνητικός οργανισμός που προωθεί την ανθρώπινη και εύρυθμη μετανάστευση προς όφελος όλων, με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες και υποστηρίζοντας 175 κράτη μέλη για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης. Το 2019, ο ΔΟΜ παρείχε υποστήριξη σε 30 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 23 εκατομμυρίων ατόμων (εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, μετανάστες και πρόσφυγες) και 7 εκατομμύρια μέλη κοινοτήτων υποδοχής. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, προς όφελος όλων.   Αυτά επιτυγχάνονται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κυρίως με την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες. 

Ο ΔΟΜ εργάζεται για τη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, με σκοπό την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την υποστήριξη στην αναζήτηση πρακτικών λύσεων στα μεταναστευτικά προβλήματα, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων. Το καταστατικό του ΔΟΜ αναγνωρίζει ρητά τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και στο δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων.

Ο ΔΟΜ εργάζεται σε τέσσερις ευρείς τομείς διαχείρισης της μετανάστευσης: Μετανάστευση και ανάπτυξη, διευκόλυνση της μετανάστευσης, ρύθμιση της μετανάστευσης και αναγκαστική μετανάστευση. Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που εκτείνονται σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν την προώθηση του διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου, τον πολιτικό διάλογο και την καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων και της υγείας των μεταναστών και τη διάσταση του φύλου στη μετανάστευση. 

Στην Ελλάδα, ο ΔΟΜ συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς εταίρους.