ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ)
IOM Facts and Figures_Migrants in the World
1.7 εκατ.
IOM Facts and Figures_Trafficking
100.000
IOM Facts and Figures_Country Covid
140
IOM Facts and Figures_Country Fund
122

Μέσω του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, ο ΔΟΜ εργάζεται για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής, όπως τη διαμόρφωση παγκόσμιων στρατηγικών, τον καθορισμό παγκοσμίων προτύπων και ποιοτικού ελέγχου και τη διαχείριση γνώσης σχετικά με τους «βασικούς» τομείς της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και της διευκόλυνσης της μετανάστευσης, της μετανάστευσης και της ανάπτυξης, της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, της υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής, της υγείας των μεταναστών, της βοήθειας σε ευάλωτους μετανάστες, της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων και της συνολικής ανάπτυξης ικανοτήτων στη διαχείριση της μετανάστευσης. 

Επιπλέον, το Τμήμα διαχειρίζεται και το Ταμείο Ανάπτυξης του ΔΟΜ και είναι υπεύθυνο για την αναθεώρηση, την έγκριση και τη διαχείριση δράσεων σε περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. Το Τμήμα παρέχει τεχνική εποπτεία στην αναθεώρηση προγραμμάτων και υποστήριξη σε ειδικούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Είναι επίσης υπεύθυνο για τη διατήρηση επιχειρησιακών συνεργασιών με κυβερνητικούς, πολυμερείς και ιδιωτικούς εταίρους του κλάδου σε συντονισμό με το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Εταίρων. 

Στην Ελλάδα ο ΔΟΜ υποστηρίζει τη διαχείριση της μετανάστευσης, βοηθώντας τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να ενσωματωθούν καλύτερα και τις κοινότητες υποδοχής να αναγνωρίσουν και να υποστηρίξουν τη θετική συνεισφορά των μεταναστών. 

Πού εστιάζουμε