Ο ΔΟΜ δεσμεύεται για δίκαιη και αμερόληπτη πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των μεταναστών, ενισχύοντας το ρόλο των τοπικών Αρχών που συμμετέχουν άμεσα στην παροχή τους (κατοικία, στέγαση, εκπαίδευση, απασχόληση κ.λπ.)

Για το σκοπό αυτό, ο IOM εργάζεται για:

  • Την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών Αρχών στο σχεδιασμό και την παροχή πιο περιεκτικών και προσβάσιμων κοινωνικών υπηρεσιών και για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτιστική πολυμορφία.
  • Την ενίσχυση του οριζόντιου και κάθετου συντονισμού μεταξύ των φορέων που παρέχουν κρατικές και μη κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος των υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μεταναστών.
  • Την προώθηση και ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των μερών που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μεταναστών και ενθάρρυνση της καινοτομίας.
  • Την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών Αρχών που έχουν δεσμευτεί για τη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών για την ένταξη των μεταναστών.
  • Την αύξηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες της συντονισμένης ένταξης.
  • Την επίτευξη της βελτίωσης των ικανοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης των τοπικών αρχών, προκειμένου να αυξηθεί ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος των πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στις υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του έργου ADMin4ALL, ο ΔΟΜ έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερους από 35 δήμους σε 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Ελλάδα και Μάλτα), βελτιώνοντας τις ικανότητες των τοπικών Αρχών που είναι υπεύθυνες για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, στη συσχέτιση με έναν πιο προσιτό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο με έναν όλο και πιο διαφορετικό πληθυσμό, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης των μεταναστών και στην κοινωνική συνοχή ολόκληρης της κοινότητας.

This project is co-funded by the EU