Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα το 1952. Ο ΔΟΜ μέσω μιας ολιστικής ανταπόκρισης στηρίζει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών, των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, των επιστρεφόντων και των κοινοτήτων υποδοχής μέσω απευθείας βοήθειας, δραστηριοτήτων και ποικίλων άλλων δράσεων. Μάθετε περισσότερα για το ΔΟΜ στην Ελλάδα.

Ο ΔΟΜ Παγκοσμίως

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ ιδρύθηκε το 1951 και συνεργάζεται στενά με κυβερνητικούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς εταίρους. 

Με 175 κράτη-μέλη, 8 επιπλέον χώρες που κατέχουν το καθεστώς του παρατηρητή και γραφεία σε περισσότερες από 100 χώρες, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι αφοσιωμένος στη διαχείριση της μετανάστευσης με ανθρώπινους όρους και λειτουργικό τρόπο, προς όφελος όλων.   Αυτά επιτυγχάνονται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε κυβερνήσεις και μετανάστες.  

Ο ΔΟΜ δραστηριοποιείται με στόχο να διασφαλίσει την εύρυθμη και ανθρώπινη μετανάστευση και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, να βοηθήσει στην αναζήτηση πρακτικών λύσεων στα μεταναστευτικά προβλήματα και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων.  

Το Καταστατικό του ΔΟΜ αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, καθώς και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης. 

Ο ΔΟΜ εργάζεται σε τέσσερις ευρείς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης: 

  • Μετανάστευση και ανάπτυξη 
  • Διευκόλυνση της μετανάστευσης 
  • Ρύθμιση της μετανάστευσης 
  • Εξαναγκασμένη μετανάστευση 

Οι δραστηριότητες του ΔΟΜ που εκτείνονται σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν την προώθηση του διεθνούς μεταναστευτικού δικαίου, τον πολιτικό διάλογο και καθοδήγηση, την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, την μεταναστευτική υγεία και τη διάσταση του φύλου στη μετανάστευση.