Το πρόγραμμα U-CARE, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) και συντονίζεται από τον ΔΟΜ Βελγίου, είναι μια πρωτοβουλία 20 μηνών που συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση εναλλακτικών μη θεσμοθετημένων συστημάτων φροντίδας για τα ασυνόδευτα ανήλικα (UMC) στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Μέσω μιας προσέγγισης με επίκεντρο το παιδί και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, γνώσεων και εμπειριών, θα ενισχυθούν οι υπάρχουσες διαδικασίες και εργαλεία.

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως σε ασυνόδευτα ανήλικα, εξερευνώντας, ενισχύοντας και λαμβάνοντας υπόψιν εναλλακτικές επιλογές φροντίδας ως την καταλληλότερη ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Για να διασφαλιστεί ο σεβασμός την οπτική των παιδιών και ότι τα εργαλεία ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα κληθούν καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος να μοιραστούν τις απόψεις τους. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην κινητοποίηση, την εύρεση και την εκπαίδευση θετών οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, καθώς και στην κατάρτιση επαγγελματιών που εργάζονται σε εθνικά συστήματα προστασίας παιδιών. Τέλος, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην (δια) εθνική ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού αλλά και πιο εξειδικευμένων φορέων σχετικά με τη σημασία των εναλλακτικών μέριμνας με κέντρο την οικογένεια και την εξωιδρυματική φροντίδα.

Στόχοι του προγράμματος U-CARE:

  • Οικογενειακή φροντίδα
  • Εναλλακτικές μορφές στέγασης 
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων
  • Ευαισθητοποίηση και ανταλλαγή

Το U-CARE υλοποιείται σε συνεργασία με: τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης στο Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα σε συνεργασία με το Pleegzorg Vlaanderen και την ARSIS.

Tο πρόγραμμα U-CARE βασίζεται στις καλές πρακτικές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Fostering Across Borders (FAB). Το FAB υλοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες και είχε ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας που παρέχεται και να καταστήσει διαθέσιμη την οικογενειακή φροντίδα και για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FAB και για πρόσβαση στα εργαλεία, επισκεφθείτε τη σελίδα και τη σελίδα το προγράμματος στον ΔΟΜ Ελλάδας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.