Περιγραφή: Το πρόγραμμα αφορά στη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης με στόχο την παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες. Εκτός από τη στέγαση, οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ασυνόδευτους ανήλικους είναι οι εξής: κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης, σίτιση, καθαριότητα, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για τις δυνατότητες που έχουν στην Ελλάδα, διερμηνεία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ιατροφαρμακευτική υποστήριξη, εκμάθηση Ελληνικών και ενισχυτική διδασκαλία, διοργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων, δημιουργική απασχόληση και επαγγελματικός προσανατολισμός. Η τρέχουσα δυναμικότητα των Δομών ανέρχεται σε 132 κλίνες/θέσεις το ανώτερο..

Περιοχές δράσης: Οι περιοχές υλοποίησης του προγράμματος είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. 

 

Διάρκεια: 1 Αυγούστου 2023 – 31 Ιουλίου 2024

"Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκη"

"Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Πάτρα"

"Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη ΙΙ"

"Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Κυψέλη Ι"

"Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης - Κ.Φ.Α.Α. Ίλιον"

Χρηματοδοτούμενα από ΤΑΜΕΥ - Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ταμευ

 

Διάρκεια: 1 Φεβρουαρίου 2022 – 31 Ιουλίου 2023

«Λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Διάρκεια: 1 Ιουνίου 2021 – 31 Ιανουαρίου 2022

«Λειτουργία Έξι Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα».

Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Μαΐου 2021

«Λειτουργία Έξι Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα»

Χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.