Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2018 – 15 Ιουλίου 2018

Στόχοι/ Δραστηριότητες:

  • Άμεση βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων παιδιών μέσω της παροχής πιο ευρύχωρων καταλυμάτων και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.
  • Εξασφάλιση της προστασίας των παιδιών καθώς οι δομές φιλοξενίας λειτουργούν με εξειδικευμένο προσωπικό σε 24ωρη βάση.
  • Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι πολύ-επιστημονικές ομάδες που λειτουργούν στις δομές φιλοξενίας, καθώς και ο ιατρικός εταίρος θα έχουν την ικανότητα να παραπέμπουν τυχόν περιπτώσεις, σε δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών.
  • Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και γεφύρωση των κενών στην παροχή υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης του ιατρικού προσωπικού και των κινητών ιατρικών μονάδων που καλύπτουν όλες τις δομές φιλοξενίας, αλλά και μέσω παραπομπών σε εξωτερικές υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.
  • Καλύτερη επικοινωνία των αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών με την υποστήριξη των διερμηνέων.
  • Πρόσβαση σε άλλους φορείς/ υπηρεσίες  ή και οργανισμούς μέσω της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.

Αναλυτικά:

Στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη Ανταπόκριση για τη Στέγαση Ασυνόδευτων Παιδιών - ERAcUMiC» που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ, την ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ και τoυς Γιατρούς του Κόσμου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ασυνόδευτα Παιδιά που διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης / ή στην προστατευτική κράτηση μεταφέρονται και λαμβάνουν υπηρεσίες προσωρινής φιλοξενίας και προστασίας.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, τα ασυνόδευτα παιδιά λαμβάνουν υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθολικής και πολύ-επιστημονικής προσέγγισης της παιδικής προστασίας. Η κάλυψη των βασικών αναγκών, η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη με μια ιατρική μονάδα που υπάρχει ανά δομή στέγασης, η νομική συμβουλευτική, η ψυχολογική υποστήριξη, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα μαθήματα, αλλά και οι ρυθμίσεις για την ενίσχυση της παροχής εξωτερικών υπηρεσιών για τα εν λόγω παιδιά είναι ορισμένες, για να αναφέρουμε μερικές, από τις παροχές του προγράμματος.

Η δράση αυτή προβλέπει την ενίσχυση των υπηρεσιών και δυνατοτήτων στο πλαίσιο της τρέχουσας έκτακτης ανταπόκρισης για την αύξηση των χώρων στέγασης και την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών για τα ασυνόδευτα παιδιά.

Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)

Περιοχές Δράσης

Αττική και Βόρεια Ελλάδα