Διάρκεια προγράμματος: 01/01/2022 - 31/12/23 

 

Περιγραφή: Μέσω της δράσης, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με τους εταίρους του υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης και των υπηρεσιών προστασίας για μετανάστες που φιλοξενούνται σε δομές του ελληνικού συστήματος υποδοχής. Ιδιαίτερη στόχευση γίνεται σε ωφελούμενους με ευαλωτότητες. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME) . 

 

Πυλώνες δράσης: 

 

  • Συντονισμός Δράσεων Πεδίου: Στοχευμένες δράσεις πεδίου, όπως διαχείριση δεδομένων, υποδοχή, διανομή μη βρώσιμων αγαθών, με στόχο τη σταδιακή παράδοση της διαχείρισης στην ελληνικές αρχές. Μεταφορά από και προς τις δομές και γενικός συντονισμός των δράσεων και των επιχειρήσεων πεδίου. 

 

  • Προστασία: Απευθείας βοήθεια σε ευάλωτες ομάδες, άτομα που έχουν βιώσει είτε έμφυλη βία είτε εμπορία ανθρώπων, παιδιά σε κίνδυνο, άτομα με αναπηρία ή με επιβαρυμένη ψυχική υγεία. Δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης λαμβάνουν επίσης χώρα. Ο ΔΟΜ παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών προστασίας, όπως διαχείριση ατομικών περιπτώσεων, νομική και ψυχολογική συμβουλευτική, πολιτισμική διαμεσολάβηση και αναφορά σε εξωτερικούς φορείς. Οι παρεμβάσεις έχουν στόχο, την προώθηση της ασφάλειας, της αξιοπρέπεια, της ευημερίας των ατόμων και την πρόσβαση σε ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες για ευάλωτα άτομα.  

 

  • Συμμετοχική ενδυνάμωση κοινοτήτων : Πρόσβαση σε έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, προώθηση αθλητικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικές και δημιουργικές δράσεις εντός και εκτός δομών. Ο ΔΟΜ στηρίζει επίσης τη διοργάνωση παρεμβάσεων με επίκεντρο τις κοινότητες, όπως συναντήσεις, επιτροπές και ομάδες εθελοντών. 

 

  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων:  Εξειδικευμένες δράσεις γλωσσομάθειας, ψηφιακού εγγραμματισμού και ενδυνάμωσης, καθώς επίσης δράσεις εργασιακού προσανατολισμού, οι οποίες στόχο έχουν να εξοικειώσουν τους ωφελούμενους με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας και σταδιακά να τους προετοιμάσουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες κοινωνικής και εργασιακής ένταξης, όπως αυτές σχεδιάζονται από εθνικές υπηρεσίες και τοπικούς φορείς. Η δράση στοχεύει να ενδυναμώσει και να ενεργοποιήσει εκ νέου τις δεξιότητες των επωφελούμενων, ιδιαίτερα την ικανότητα να μαθαίνουν, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην έγκαιρη ένταξη εκείνων στους οποίους θα αναγνωριστεί δικαίωμα ασύλου στην Ελλάδα. 

  

Εταίροι Υλοποίησης: Δήμος Αθηναίων (μέσω του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Αθήνας - ADDMA), Αρσις, Arbeiter Samariter Bund (ASB), Danish Refugee Council Greece (DRC Greece) Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR), METAdrasi, Solidarity Now και Το Χαμόγελο του Παιδιού.