Διάρκεια: 22.6.2021 – 21.9.2022

Περιγραφή:

Οι πρόσφατες κρίσεις που ανέκυψαν εντός του συστήματος υποδοχής μεταναστών στην Ελλάδα ανέδειξαν τη σημασία των προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων υγειονομικών κρίσεων, εκτεταμένης χρήσης βίας και μεγάλων φυσικών καταστροφών που επηρεάζουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των δομών υποδοχής και φιλοξενίας και θέτουν σε κίνδυνο τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών στον μεταναστευτικό πληθυσμό. Με τη σειρά τους, τέτοιες κρίσεις καθιστούν επίσης την Ετοιμότητα Έκτακτης Ανάγκης (Emergency Preparedness) ως το κλειδί για τη διασφάλιση της Ανθεκτικότητας (Resilience) του συστήματος υποδοχής, ενώ παράλληλα καταδεικνύουν την ανάγκη για ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων.

Σε απάντηση των παραπάνω, το έργο στοχεύει στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας και ετοιμότητας διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις δομές υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών. Ως εκ τούτου, το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη της ικανότητας της ΥΠ.Υ.Τ. στην αξιολόγηση κινδύνων, στη διαχείριση κρίσεων και στον διυπηρεσιακό συντονισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση πόρων, με σκοπό την επιχειρησιακή ετοιμότητα για την προστασία των μεταναστευτικών πληθυσμών που διαμένουν στο Ελληνικό Σύστημα Υποδοχής και Φιλοξενίας. Τέλος, το έργο θα συμβάλει στη μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο και στην ελαχιστοποίηση των πιθανών ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων μιας ξαφνικής καταστροφής ή κρίσης.

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REFORM).

funding

Ομάδα Στόχος

Προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Περιοχή Δράσης

Όλες οι Δομές Υποδοχής και Φιλοξενίας στην Ελλάδα