Διάρκεια: Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2022

Περιγραφή: Μέσω της δράσης, ο ΔΟΜ θα επικεντρωθεί σε μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν σε Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) αλλά και στην ενδοχώρα, δίνοντας έμφαση σε παιδιά, και ιδιαίτερα σε ασυνόδευτους ανήλικους. Στόχος του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, για τις οποίες παρουσιάζεται άμεση ανάγκη, και να καλύψει τα κενά ασφαλείας.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών στέγασης και προστασίας για πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, ο ΔΟΜ πρόκειται να υλοποιήσει στοχευμένες παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες και ασφαλείς εγκαταστάσεις προσωρινής (transit) διαμονής στα ΚΥΤ, θα λαμβάνουν άμεση βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον τους και θα παραπέμπονται έγκαιρα σε πλέον κατάλληλες συνθήκες μακροχρόνιας ή προσωρινής στέγαση.

Η UNICEF θα ανταποκριθεί στις ανάγκες των γυναικών και των παιδιών που διαμένουν σε επιλεγμένα ΚΥΤ μέσω της λειτουργίας των Κόμβων Υποστήριξης για Παιδιά και Οικογένειες CFSH, όπου θα τους παρέχεται πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες παιδικής προστασίας.

Επιπλέον, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών και των οικογενειών τους σε υπηρεσίες τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (Non-Formal Education – NFE), με απώτερο στόχο τη βελτιωμένη υποστήριξη της ένταξής τους στις κοινότητες υποδοχής. Ο ΔΟΜ, σε συνεργασία με τη UNICEF, στηρίζει ενεργά την πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση μέσω της παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, με σκοπό να διευκολυνθεί η επικοινωνία των ενδιαφερόμενων μερών και να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια ανάμεσα στο προσωπικό των σχολείων και τους μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές και τους γονείς τους, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Η παρούσα δράση στοχεύει στην προώθηση της προσαρμοστικότητας των παιδιών μεταναστών και προσφύγων και των οικογενειών στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ένταξη αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προστασίας και εκπαίδευσης.

Στόχος:

Ο στόχος του προγράμματος είναι διττός:

  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας και εκπαίδευσης για μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν στα ΚΥΤ, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες και τα παιδιά.
  • Προώθηση της ενσωμάτωσης και ένταξης των παιδιών μεταναστών και προσφύγων καθώς και των οικογενειών τους, σε τοπικές κοινωνίες, μέσω της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στην ευημερία περισσότερων από 600 ασυνόδευτων ανηλίκων από τη στιγμή της άφιξής τους στην Ελλάδα, διαφυλάσσοντας την προστασία τους και προωθώντας ένα κλίμα ασφάλειας και ενσωμάτωσης, ενώ παράλληλα θα ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες τους.

Πυλώνες υλοποίησης:

  • Λειτουργία 5 ζωνών ασφαλείας για ασυνόδευτους ανήλικους στα ΚΥΤ της Σάμου, Λέσβου, Λέρου, Κω και Χίου, με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, την παροχή της απαιτούμενης βοήθειας, σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον του κάθε παιδιού και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου ως προς την προστασία τους.
  • Παροχή ολιστικών υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας και μη-διατροφικών ειδών για οικογένειες και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, σε κοντινή απόσταση από τα ΚΥΤ, όπου έχουν εντοπιστεί οι πιο αυξημένες ανάγκες, μέσω της λειτουργίας Κόμβων Υποστήριξης για Παιδιά και Οικογένειες (CFSH).
  • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δημόσια σχολεία.
  • Προσφορά και συντήρηση δικτύου internet και συνδεσιμότητας στα KYT.
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Εταίροι

UNICEF, METAδραση, NetHope, NGO Iliaktida, NGO Zeuxis

Κοινά-Στόχοι

Παιδιά, συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανήλικων, αλλά και οικογενειών στα ΚΥΤ

Περιοχές υλοποίησης

 Ενδοχώρα, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως

Σχετιζόμενες Πηγές

Infographic