Διάρκεια: 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019

Περιγραφή: Μέσω αυτής της δράσης, ο ΔΟΜ αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπών και εναρμονισμένων προτύπων υποδοχής και προστασίας των μεταναστών (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας) που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, υποστηρίζοντας την ελληνική Κυβέρνηση ως προς τη διοίκηση όλων των δομών που λειτουργούν στη χώρα.

Το εν λόγω πρόγραμμα αναπτύχθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τους παρακάτω οργανισμούς-εταίρους: Danish Refugee Council Greece (DRC Greece), Arbeiter Samariter Bund (ASB), UNICEF, Άρσις, Ευρωπαϊκή Έκφραση,  Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR), ΜΕΤΑδραση.

Πυλώνες δράσης:

  • Συντονισμός (Site Management Support/SMS): Υποστήριξη των ελληνικών αρχών ως προς τον συντονισμό και τη διοίκηση δομών φιλοξενίας μέσω της παροχής υπηρεσιών όπως: διαδικασίες υποδοχής, πληροφόρησης, φροντίδα και συντήρηση των εγκαταστάσεων, μηχανισμοί λογοδοσίας
  • Προστασία: Προστασία των ευάλωτων ομάδων μέσω παρακολούθησης των προτύπων προστασίας, παροχής άμεσης βοήθειας και διαχείρισης περιστατικών που απαιτούν εξειδικευμένη θεραπεία.
  • Διερμηνεία: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των επωφελούμενων: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε δημόσιες δομές υγείας (νοσοκομεία, τοπικά κέντρα υγείας), για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των επωφελούμενων με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, μέσω εξειδικευμένων διερμηνέων (METAδραση).
  • Άτυπη εκπαίδευση: Εξασφάλιση πρόσβασης του μεταναστευτικού πληθυσμού σε ποιοτική εκπαίδευση προσφέροντας ευκαιρίες άτυπης εκπαίδευσης.
  • Ασυνόδευτα παιδιά: Προστασία ασυνόδευτων παιδιών μέσω της λειτουργίας των υφιστάμενων 10 Ασφαλών Ζωνών (Safe Zones) εντός των δομών φιλοξενίας, οι οποίες θα υπόκεινται στη διαχείριση και τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με εταίρους την Άρσις και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων (Capacity building): Διοργάνωση δράσεων με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενδυνάμωση των υπηρεσιών της ελληνικής Κυβέρνησης.
Χρηματοδότηση

Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG HOME)

Περιοχές δράσης

Ηπειρωτική Ελλάδα

Σχετιζόμενα Πηγές

SMS Factsheets