Διάρκεια: Ιανουάριος 2020 – Δεκέμβριος 2022

Στόχος: Το πρόγραμμα Includ-EU στοχεύει στη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας τη διακρατική ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία ​​και την Ισπανία. Το πρόγραμμα θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες για να διευκολύνει την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, μέσω των ακόλουθων ενεργειών: α) υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών έργων που προωθούν την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, β) δημιουργία ενός άτυπου δικτύου περιφερειών και τοπικών αρχών με διαφορετικά επίπεδα εξειδίκευσης, που θα αξιοποιεί την ποικιλομορφία των διαφορετικών προσεγγίσεων ανά χώρα, των πολιτικών και πρακτικών για την ένταξη.

Πυλώνες υλοποίησης:

  • Βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών ώστε να διευκολύνουν την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.

Οι πρακτικές ένταξης που αφορούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα χαρτογραφηθούν στις χώρες που στοχεύει το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα θα συμπεριληφθούν σε θεματικές ενότητες σχετικά με τις καλές πρακτικές. Η παροχή κατάρτισης με βάση τις ανάγκες και η υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων θα παρέχονται σε περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι οποίες θα λάβουν επίσης μέρος σε θεματικές επισκέψεις μελέτης, δομημένες γύρω από πρακτικές ένταξης που θα προσδιοριστούν μέσω της διαδικασίας χαρτογράφησης.

  • Υλοποίηση και αξιολόγηση πιλοτικών έργων που προωθούν την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι πιλοτικές δράσεις ένταξης που ανταποκρίνονται σε σχετικές προτεραιότητες και ανάγκες, στην οργανωτική δομή, στη γνώση, στην ικανότητα και σε αξιοποίηση πόρων θα υλοποιηθούν από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέρος της κοινοπραξίας του έργου. Αυτές οι δράσεις θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών στις αντίστοιχες κοινότητες.

  • Προώθηση των περιφερειακών ανταλλαγών για την πολιτική και πρακτικές ένταξης μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειακών και τοπικών αρχών με διαφορετικά επίπεδα εμπειρογνωμοσύνης.

Μέσω της διοργάνωσης διαδικτυακών σεμιναρίων και περιφερειακών εκδηλώσεων, θα προωθηθούν ανταλλαγές σχετικά με την πολιτικές και πρακτικές ένταξης.

Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από το Directorate General Migration and Home Affairs of the European Commission (DG HOME)

Εταίροι υλοποίησης

International Organization for Migrations (IOM), Assembly of European Regions (AER), Associazione Nazionale Comuni Italiani Toscana (ANCI), City of Tilburg, Department of labour, social affairs and family of Catalunya (DTASF), Περιφέρεια της Κρήτης