Μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών αιτούντων άσυλο από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πρόγραμμα DUBs

Περιγραφή: Μέσω του προγράμματος, Ο ΔΟΜ στηρίζει τη μεταφορά συνολικά 236 ασυνόδευτων παιδιών και ανηλίκων που έχουν υποστεί χωρισμό από την οικογένεια τους – ταυτοποιημένων από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με τις γαλλικές, ελληνικές και ιταλικές Αρχές –  στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με αυτό το πρόγραμμα ο ΔΟΜ αποσκοπεί στην υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών, και τη συνακόλουθη υποστήριξη της μεταφοράς των επωφελούμενων ανηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια ευαλωτότητας και τις ανάγκες προστασίας τους, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΟΜ σε θέματα ασφάλειας:

  • Συμμετοχή στην Eπιτροπή Καθορισμού Βέλτιστου Συμφέροντος (BID Panel) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο ΔΟΜ Ελλάδος υποστηρίζει έμπρακτα τη διαδικασία της Επιτροπής Καθορισμού, μέσω της προετοιμασίας της Έκθεσης Αξιολόγησης Βέλτιστου Συμφέροντος (BIA Report), την οποία και καταθέτει στον Εισαγγελέα Ανηλίκων (τον προσωρινό νόμιμο κηδεμόνα των ασυνόδευτων ανηλίκων) προκειμένου εκείνος να τη συμπληρώσει και έτσι να ολοκληρώσει τη διαδικασία για την κάθε αίτηση. Ο ΔΟΜ Γαλλίας και ο ΔΟΜ Ιταλίας αντίστοιχα δεν εμπλέκονται σε Επιτροπή Καθορισμού ή Έκθεση Αξιολόγησης στις χώρες τους.
  • Διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων πριν την αναχώρηση (PDHAs), κλινικών εξετάσεων πριν την επιβίβαση (καταλληλότητα για το επερχόμενο ταξίδι/PECs) και άλλων ιατρικών δραστηριοτήτων για τους επωφελούμενους, σε στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι διαδικασίες αυτές ακολουθούνται πάντοτε βάσει του Πρωτοκόλλου Υγείας που τηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, και όπως έχουν αναπτυχθεί από τον ΔΟΜ και την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνεργασία με διάφορους φορείς, όπως η Εθνική Υπηρεσία Υγείας (NHS).
  • Παροχή συνεδριών προσανατολισμού πριν την αναχώρηση (PDO) καθώς και κατατοπιστικών πληροφοριών πριν την επιβίβαση για τους επωφελούμενους. Οι συνεδρίες προσανατολισμού δίνουν σημαντικές πληροφορίες στους επωφελούμενους σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο, την υποδοχή, την υποστήριξη, την ένταξη και άλλες υπηρεσίες που θα τους είναι διαθέσιμες έπειτα από την άφιξη στον τελικό προορισμό τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σχεδιασμένες για να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες και τις προσδοκίες των επωφελούμενων, σε ζητήματα που αφορούν τη βοήθεια που θα λαμβάνουν κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη μεταφορά τους. Ο ΔΟΜ ενημερώνει σχετικά με την προετοιμασία του ταξιδιού αλλά και σχετικά με τις οδηγίες ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πτήσης.  
  • Εξασφάλιση ενός ασφαλούς, ομαλού και οργανωμένου ταξιδιού (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών μεταφορών στην χώρα υποδοχής) για όλους τους επωφελούμενους του προγράμματος, μέχρι αυτοί να φτάσουν στο λιμάνι εισόδου ή τον τελικό προορισμό τους, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλη, διασφάλιση της διαδικασίας ανάθεσής τους σε παρόχους υπηρεσιών μετά την άφιξή τους. Αρμόδιο μέλος του προσωπικού του ΔΟΜ θα συνοδεύσει όλους τους επωφελούμενους στον τελικό προορισμό τους, καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ ιατρικοί συνοδοί θα συνοδεύουν τους επωφελούμενους που χρήζουν ιατρικής φροντίδας.   
Χρηματοδότηση

Χρηματοδοτούμενο από: https://www.gov.uk/government/organisations/home-office