Ενίσχυση της ικανότητας της Ελληνικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης (SID) για την εφαρμογή εθνικών πολιτικών και μηχανισμών για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα

Ημερομηνία έναρξης έργου: Ιούλιος 2021

Μήνες εφαρμογής: 12 μήνες

Περιγραφή:

Το έργο στοχεύει στην παροχή υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης (ΔΚΕ) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ενίσχυση των δυνατοτήτων επίβλεψης, συντονισμού, παρακολούθησης και υλοποίησης εθνικών πολιτικών και μηχανισμών για την ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο θα παρέχει τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση ενταξιακών δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στον τομέα.

Συγκεκριμένα, το έργο φιλοδοξεί να προσφέρει:

• Έκθεση αξιολόγησης αναγκών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη (IAPSI).

• Την εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη (IAPSI), ενός κεντρικά εποπτευόμενου εθνικού προγράμματος, που διατρέχει διάφορους τομείς πολιτικής, περιλαμβάνει δραστηριότητες που προβλέπονται από την Εθνική Στρατηγικής Ένταξης καθώς και συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ έργων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που αφορούν στην ένταξη και υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

• Το σχεδιασμό εργαλείων διαχείρισης πληροφοριών (IM) για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις δραστηριότητες ένταξης στη χώρα και τη χαρτογράφηση της ανθρωπογεωγραφίας του προσφυγικού πληθυσμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και

• την παροχή των απαραίτητων νομικών εργαλείων για τη θωράκιση της λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REFORM).